สศท.3 ศึกษาศักยภาพการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ในช่วงระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2562 - 15 พฤษภาคม 2562  สศท.3  ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการศึกษาศักยภาพการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ในการศึกษาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และศึกษาพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการศึกษาด้านการตลาดโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์และศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการตลาด และโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด ในการเพิ่มช่องทางการตลาด ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และมูลค่าทางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินการส่งเสริม เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ส่งออก ในด้านการจัดการการตลาด และโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari