สศท.3 ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนานางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางอาทิตยา ดวงจันทา เศรษฐกรชำนาญการ และนายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร และนครพนม ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อประเมินผลด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการดำเนินงาน (Process) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari