สศท.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" อำเภอกุดจับ อุดรธานีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวภัควดี อุสาพรม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีนายปรีชา เวยสาร ปลัดอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 บ้านโนนทอง  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari