สศท.3 เป็นวิทยากรในการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ.2561-2565) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายเจริญ เพ็งสลุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากรในการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ.2561-2565) พร้อมทั้งเข้าร่วมการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเกษตรกร ภาคองค์กร เกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินศักยภาพจังหวัดหนองบัวลำภู


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari