วิสัยทัศน์

     องค์กรชี้นำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 
พันธกิจ (Mission)

     1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
     2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     3. ติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

 
ค่านิยมร่วม (Shared Value) : (OAE)2

     O Openess        : การเปิดกว้าง
     A Awakening     : การตื่นตัวและตื่นรู้
     E Effectiveness  : การมีประสิทธิผล
     O Ownership     : มีความเป็นเจ้าของ
     A Accountability : ความรับผิดชอบ
     E Ethics            : จริยธรรมและคุณธรรม

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     1. จัดทำยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ
     2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
     3. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร

 
เป้าประสงค์ (Goals)

     "องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ"

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

     1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
     2. ดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรเพิ่มขึ้นพื้นที่รับผิดชอบ  7  จังหวัด
     เลย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  บึงกาฬ
  

 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari