นายสมภาร จิตนาม
ศกอ.อำเภอเมืองเลย
นายบัญชา ไชยพรม
ศกอ.อำเภอเชียงคาน
นายสังวร จันทะคีรี
ศกอ.อำเภอด่านซ้าย
นายสังคม เจริญทรัพย์
ศกอ.อำเภอท่าลี่
นายบรรจง คำศรี
ศกอ.อำเภอปากชม
นายสุภาพ ครสิงฆ์
ศกอ.อำเภอภูกระดึง
นายสมศักดิ์ ธัญญารักษ์
ศกอ.อำเภอภูเรือ
นายวรวุธ บัวลา
ศกอ.อำเภอวังสะพุง
นายธนงพร สุขเสริม
ศกอ.อำเภอนาแห้ว
นายบัวทัด ศรีบุรินทร์
ศกอ.อำเภอนาด้วง
นายไพบูลย์ ปาระมี
ศกอ.อำเภอภูหลวง
นายสำเนียง เกิดไทย
ศกอ.อำเภอผาขาว
นายสุริพล พันทาโฮม
ศกอ.อำเภอเอราวัณ
นายบรรทัด สุปันโน
ศกอ.อำเภอหนองหิน
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari