ส่วนวิจัยและประเมินผล
 


น.ส.กรรณิกา บุญชิต
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล


น.ส.เพ็ญศรี สาวัตถี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(ข้าราชการ)


นางอาทิตยา ดวงจันทา
เศรษฐกรชำนาญการ
(ข้าราชการ)


นายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)


น.ส.สุภักดี ทองเนื้อแปด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari