ส่วนวิจัยและประเมินผล
 


น.ส.กรรณิกา บุญชิต
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล


-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(ข้าราชการ)


นางอาทิตยา ดวงจันทา
เศรษฐกรชำนาญการ
(ข้าราชการ)


นายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)


น.ส.สุภักดี ทองเนื้อแปด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)


น.ส.ศิรินภา เถาโคตศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จ้างเหมาบริการ)
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari