ส่วนสารสนเทศการเกษตร
 


น.ส.ปวริศา ศิริกุล
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร


น.ส.วิภาวี ศรีทาสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ข้าราชการ)


น.ส.อัจฉรา โคตรหาชัย
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)


นายฐิติกร ผลพันธ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.พิสมัย บัณหาราช
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.ภัควดี อุสาพรม
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


นายประสิทธิ์ อาจอำนวย
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


นายธนากร จันทะพาหะ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)


นายเศกศักดิ์ โคตรหานาม
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.รุจิรา ตาลาคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)


นายเจริญ ชินรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)


น.ส.กาญจนา บุตดีหัด
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
(พนักงานราชการ)


นายสุพีระ ปทุมทิพย์
เจ้าพนักงานสถิติ
(พนักงานราชการ)
 

น.ส.นฤทัย ขจร
เจ้าหน้าที่สถิติ
(จ้างเหมาบริการ)
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari