ส่วนสารสนเทศการเกษตร
 


น.ส.ปวริศา ศิริกุล
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร


นายธีรพล พลภักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ข้าราชการ)


นายฐิติกร ผลพันธ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.พิสมัย บัณหาราช
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.ภัควดี อุสาพรม
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


นายประสิทธิ์ อาจอำนวย
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.รุจิรา ตาลาคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)


นายเจริญ ชินรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)


นายทักษิณ สิทธิพรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)


น.ส.กาญจนา บุตดีหัด
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
(พนักงานราชการ)


นายสุพีระ ปทุมทิพย์
เจ้าพนักงานสถิติ
(พนักงานราชการ)


นางเทพวรรณ์ บูรณะถาวร
เจ้าพนักงานสถิติ
(พนักงานราชการ)


น.ส.กรรณิการ์ กาญบุตร
เจ้าหน้าที่สถิติ
(จ้างเหมาบริการ)

 


นายเวียงสวรรค์ พิมูลธิราช
เจ้าหน้าที่สถิติ
(จ้างเหมาบริการ)
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari