ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
 


น.ส.เพ็ญศรี สาวัตถี
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร


น.ส.สปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
​(ข้าราชการ)


น.ส.ณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
​(ข้าราชการ)


น.ส.นันทพัชญ์ แซ่ตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
​(ข้าราชการ)


นายทักษิณ สิทธิพรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
​(พนักงานราชการ)


น.ส.ภรณ์นภัส เดชนาดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
​(จ้างเหมาบริการ)


น.ส.นิตยา สีกวนชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
​(จ้างเหมาบริการ)
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari