ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
 


นายเจริญ เพ็งสลุด
ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร


น.ส.ณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
​(ข้าราชการ)


น.ส.วิภาวี ศรีทาสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
​(ข้าราชการ)


น.ส.นันทพัชญ์ แซ่ตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
​(ข้าราชการ)
 

 
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari