หน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานใน สศก. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต (สศท.)
  สำนักงานเลขานุการกรม   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1  (เชียงใหม่)
  กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2  (พิษณุโลก)
  สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3  (อุดรธานี)
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (ขอนแก่น)
  ศูนย์ประเมินผล   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5  (นครราชสีมา)
  กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างงประเทศ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6  (ชลบุรี)
  ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (AEOC)   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  (ชัยนาท)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8  (สุราษฎร์ธานี)
  กลุ่มตรวจสอบภายใน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9  (สงขลา)
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (ราชบุรี)
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (อุบลราชธานี)
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (นครสวรรค์)
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari