• หน้าแรก
  • โครงสร้างองค์กร_และอัตรากำลัง

อัตรากำลังสำนักงาน
 
  ข้าราชการ  17  คน
ลำดับ ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ จำนวน
1  อำนวยการ  ผู้อำนวยการ  ระดับสูง 1
2  วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการพิเศษ 3
3  วิชาการเศรษฐกิจ  เศรษฐกร  ชำนาญการพิเศษ 1
4  วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 3
5  วิชาการเศรษฐกิจ  เศรษฐกร  ชำนาญการ 1
6  วิชาการสถิติ  นักวิชาการสถิติ  ปฏิบัติการ -
7  วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติการ 1
8  วิชาการเศรษฐกิจ  เศรษฐกร  ปฏิบัติการ 1
9  ปฏิบัติการสถิติ  เจ้าพนักงานสถิติ  ชำนาญงาน 4
10  ปฏิบัติงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน 2
 
 
ลูกจ้างประจำ  2  คน
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พนักงานขับรถยนต์ 2
พนักงานราชการ  8  คน
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
3 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1
4 เจ้าพนักงานสถิติ 2
จ้างเหมาบริการ  8  คน
1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน -
2 เจ้าหน้าที่สถิติ 2
3 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
4 พนักงานขับรถยนต์ 5
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari