ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2560-2561

หน่วย : บาท/ตัน
  2560 2561
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,633 6,600 6,600 6,600 6,600 6,567 6,533 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567 6,567
  ขายปลีกท้องถิ่น 8,279 8,200 8,108 8,318 8,165 7,947 8,195 8,362 8,529 8,628 8,406 8,352 8,272
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 9,967 9,733 9,800 10,025 10,533 10,700 10,800 10,767 10,733 10,633 10,567 10,433 9,900
  ขายปลีกท้องถิ่น 11,834 11,389 10,949 11,083 11,145 10,942 11,201 11,310 11,582 11,613 11,802 11,799 11,651
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,400 12,300 13,050 13,200 13,200 13,167 13,100 13,133 13,200 13,267 13,133 13,017 12,850
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,351 16,330 16,309 16,180 15,836 16,087 16,107 16,250 15,734 15,898 16,571 16,204 15,699
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,800 16,833 16,833 16,833 16,667 16,533 16,500 16,633 16,500 16,767 16,633 16,633 16,633
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,877 18,839 18,898 18,766 18,474 18,725 18,458 18,371 18,342 18,416 18,304 18,243 18,064
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 11,700 11,600 12,067 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,033 12,000 12,000
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,333 13,241 13,342 13,147 13,037 13,169 13,351 13,143 13,143 13,211 13,265 13,299 13,236
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,833 12,733 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,079 14,076 14,024 13,884 13,919 14,125 14,042 13,884 13,902 14,011 14,024 13,880 13,856
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,000 16,000 16,500 16,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 15,633 15,633
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,045 16,864 17,020 16,831 16,798 16,739 17,007 16,942 16,966 16,985 16,960 16,928 16,855
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,333 16,333 16,900 16,867 16,867 16,833 16,867 16,867 17,350 16,867 16,867 16,833 16,833
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,399 18,346 18,253 18,328 18,072 18,047 18,265 18,287 18,334 18,276 18,364 18,324 18,295
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 34.17 33.91 33.43 33.32 33.42 33.09 32.83 32.05 31.64 31.44 31.49 32.15 32.64

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 6 กรกฎาคม 2561

 

 

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2556 2557 2558 2559 2560
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
46-0-0 2,170,237 24,483 2,132,266 23,770 1,865,722 19,031 2,068,654 15,764 2,466,887 20,467
18-46-0 550,257 8,606 690,656 7,712 326,571 5,403 364,851 4,828 443,225 5,672
0-0-60 657,578 8,798 553,592 8,753 608,920 7,277 619,263 6,297 793,681 7,508
21-0-0 191,674 1,154 143,345 678 116,991 602 169,400 718 207,092 927
16-20-0 575,112 6,885 466,321 5,034 351,106 3,933 347,760 3,522 413,819 3,939
16-16-8 102,448 1,345 61,589 752 6,570 87 40,862 432 35,049 365
15-15-15 534,378 7,483 466,929 6,208 414,946 5,673 375,209 4,908 450,478 5,491
13-13-21 26,601 399 28,415 402 12,383 210 11,505 177 7,864 119
อื่นๆ 830,606 13,106 889,097 13,066 949,851 14,493 885,419 12,654 1,003,463 13,315
รวม 5,638,890 72,259 5,432,211 66,375 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301 5,821,559 57,803

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 2 เมษายน 2561

ตารางราคานำเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2555
2556
2557
2558
2559
2560
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
8,264
6,020
4,731
5,149
4,240
4,477
  ขายส่งกรุงเทพฯ
9,364
8,983
7,733
7,278
6,900
6,658
  ขายปลีกท้องถิ่น
10,730
10,712
9,900
9,115
8,827
8,255
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
14,065
11,281
11,148
10,200
7,620
8,297
  ขายส่งกรุงเทพฯ
15,826
13,986
12,433
11,936
9,985
10,205
  ขายปลีกท้องถิ่น
17,211
15,880
14,707
14,220
12,229
11,313
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,663
11,972
10,795
11,201
10,128
9,519
  ขายส่งกรุงเทพฯ
15,009
14,498
12,667
12,500
12,222
11,950
  ขายปลีกท้องถิ่น
16,576
16,225
15,044
14,264
13,596
13,338
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,931
13,128
12,213
13,200
10,582
10,415
  ขายส่งกรุงเทพฯ
15,413
15,220
13,800
13,667
12,967
12,839
  ขายปลีกท้องถิ่น
17,435
16,844
15,379
14,035
14,352
14,035
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
16,413
14,003
13,296
13,672
13,081
12,189
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,585
16,916
16,867
16,508
16,503
16,125
  ขายปลีกท้องถิ่น
18,884
18,498
17,936
17,520
17,178
16,975
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
16,628
15,009
14,142
16,919
15,372
15,120
  ขายส่งกรุงเทพฯ
17,950
17,675
17,800
17,450
16,846
16,621
  ขายปลีกท้องถิ่น
19,813
19,468
19,252
19,277
18,764
18,331
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2554 112,177    11,480   34,672     5,938   12,179     3,875     5,511        777 164,538 22,070
2555 106,860    11,294   16,797     3,686     6,972     3,883     3,748        494 134,480 19,378
2556 137,049    14,873   21,485     4,201   10,350     4,828     3,942        514 172,826 24,416
2557 117,645    13,435   13,910     4,013   10,988     4,708     4,832        656 147,375 22,812
2558 119,971    11,016   12,927     3,684   11,088     3,839     5,560        787 149,546 19,326
2559 125,596     9,688   16,056     3,899   12,915     4,503     6,120     2,487 160,824 20,618
2560 148,979 13,686  21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 2 เมษายน 2561

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2556-2560

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2556 2557 2558 2559 2560
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
หอมหัวใหญ่ 3.15 15.93 3.15 16.72 3.15 17.35 3.19 18.94   3.25 18.31
มะเขือเทศ 19.59 72.13 3.46 38.50 2.49 35.04 3.00 38.95 19.61 47.12
พริก 15.57 74.93 7.48 27.78 2.33 17.65 21.64 34.71 12.70 112.54
กระเทียมใบ 0.24 0.43 0.00 0.04     0.08 0.11 0.09 0.12
กะหล่ำดอก 5.25 20.21 5.29 37.16 8.18 26.01 6.37 23.30 7.41 33.07
กะหล่ำปลี 90.58 74.31 20.98 64.01 15.25 49.30 27.03 94.61 27.36 96.63
ข้าวโพด 4,878.39 282.58 1,937.37 140.26 199.60 15.74 455.00 42.93 219.64 19.07
ข้าวโพดหวาน 0.16 0.07 2.07 0.74     7.70 3.21 2.57 1.77
ข้าวฟ่าง 228.4 13.35 140.00 8.24     72.00 4.48 49.44 3.14
คะน้า 257.09 29.83 187.77 26.54 300.10 39.19 419.46 42.50 460.77 53.35
แคนตาลูป 1.21 17.23 0.06 0.82 0.01 0.09 0.69 5.20 0.36 3.18
แตงกวา 24.99 51.15 4.48 32.94 13.87 36.87 11.18 27.86 18.93 65.88
แตงโม 10.63 19.00 3.83 8.62 3.59 3.80 5.34 7.71 8.68 26.92
ถั่วเขียว      -   -      20.00 1.80 20.01 1.94
ถั่วเขียวเมล็ดดำ       -    -  124.98 2.30 623.88 31.26 1,017.48 29.27
ถั่วฝักยาว 11.87 1.80 0.26 0.05 42.81 1.65 63.65 19.11 65.67 15.28
ถั่วลันเตา 12.31 0.36 11.84 0.48 22.85 1.48 40.03 2.88 29.58 1.58
ถั่วเหลือง 84.55 10.46 38.10 5.21 24.00 3.37 69.40 9.50 40.00 5.93
ทานตะวัน 131.61 27.41 209.34 52.94 469.67 128.85 0.51 0.27 91.27 24.35
บรอคโคลี 1.20 7.17 0.33 2.08 20.39 0.70 0.85 6.58 26.62 7.37
บวบเหลี่ยม 12.20 11.47 18.02 19.14 17.04 20.72 26.91 26.67 10.25 20.14
ผักกาดกวางตุ้ง 508.78 52.10 187.32 20.97 281.08 32.31 259.47 31.76 282.02 38.91
ผักกาดขาว 36.62 31.56 36.16 18.42 92.64 27.57 76.82 40.55 89.32 42.47
ผักกาดเขียว 116.23 10.90 110.53 10.47 57.42 6.31 180.95 9.57 397.45 45.25
ผักกาดหอม 44.12 41.65 33.78 20.80 40.82 24.89 53.32 34.66 26.04 34.68
ผักกาดหัว 164.89 29.95 91.59 20.59 158.96 29.75 203.42 30.73 248.86 33.26
ผักชี 698.60 39.46 542.55 35.78 1,116.27 68.51 1,631.94 98.30 1,880.38 131.31
ผักบุ้งจีน 169.60 9.19 192.01 13.67 115.90 7.95 116.27 5.24 399.07 29.33
มะระ 4.29 8.07  -     -       3.04 5.50 2.12 4.00
มะเขือยาว 7.04 8.53 3.57 5.88 1.71 2.58 0.75 1.81 2.46 3.92
มะเขือเปราะ 0.66 1.00        0.36   0.55     - - 1.26 10.64
ฟัก/แฟง 0.00 0.00 0.02 0.00     0.05 0.11  -   - 
กระเจี๊ยบเขียว 7.42 4.32 4.37 3.26 15.28 7.74 22.42 12.91 54.82 18.61
ฟักทอง 5.40 8.19 14.16 21.91 10.43 17.26 18.37 27.99 12.30 20.57
มะเขือม่วง 0.06 0.10  0.04 0.02     0.04 2.16 0.47 2.88
มะระขี้นก 7.38 11.44 9.16 14.34 4.80 9.58 18.06 33.58 17.85 38.84
มะระจีน 5.3 10.65 5.82 14.51 3.27 8.75 2.75 6.40 2.72 11.17
มะละกอ 0.12 2.26 0.10 3.09 0.20 5.44 0.16 2.89 0.17 6.59
เมล่อน 0.18 1.73 0.35 1.11 0.32 7.75 0.27 2.74 1.05 13.56
แตงเทศ 0.12 0.13 0.00 0.00     -   -    -  -
แตงร้าน 0.00 0.01 0.08 0.38 1.07 3.24 18.62 43.70 16.91 45.73
แฟง - - 0.07 0.10 0.86 1.13 0.77 0.81 0.68 0.78
หอมแดง - - 0.05 1.49     -   -   -   -  
รวม 7,565.81 1,001.06 3,835.92 689.59 3,171.34 660.89 4,485.38 844.00 5,567.62 1,172.55

 

ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปาล์มน้ำมัน ปริมาณนำเข้า 773,650 เมล็ด มูลค่า 25.29 ล้านบาท
อัพเดทข้อมูล 30 มีนาคม 2560

 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2556-2560

 
ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช  2556 2557 2558 2559 2560
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
หอมหัวใหญ่   -    -          0.03 0.16 0.20 0.00
มะเขือเทศ 48.54 741.77 38.12 918.04 68.29 754.75 29.61 745.99 38.34 5,452.44
พริก 53.53 375.33 522.44 298.36 65.75 319.01 32.25 455.93 57.58 769.87
กระเทียมใบ 0.20 0.17    -      -   0.01 0.06    -      -   0.10 0.00
กะหล่ำดอก 2.46 19.30 2.82 27.77 2.26 20.05 3.63 68.79 2.87 29.85
กะหล่ำปลี 11.84 45.14 13.80 46.35 6.09 26.90 12.44 55.88 11.56 62.63
ข้าวโพด  20,808.99   2,155.52  29,023.27   2,541.40  21,803.79   1,882.81  17,489.30   1,432.25 21,843.82 2,124.47
ข้าวโพดหวาน   1,363.36 176.65 608.58 141.96   3,140.18 218.15   1,242.91 234.77 614.90 260.60
ข้าวฟ่าง    -      -   0.50 0.05                 -               -   -   -  
คะน้า 4.24 1.61 3.04 1.13 2.00 1.06 3.31 1.23 4.03 1.01
แคนตาลูป 25.18 87.93 17.15 49.25 10.70 35.62 1.07 6.84 0.50 2.49
แตงกวา 79.48 252.57 69.59 229.62   1,725.11 189.26 65.22 299.25 64.32 291.50
แตงโม 139.25 401.80 144.95 416.04   1,017.52 554.03 187.08 711.35 163.76 708.24
ถั่วเขียว 18.00 0.02 24.00 0.04 66.39 0.10 44.93 15.70 94.44 4.76
ถั่วฝักยาว 140.34 82.62 168.61 50.24 172.48 67.13 141.36 49.49 154.85 54.48
ถั่วลันเตา 12.55 4.68 7.50 1.42 4.28 1.00 5.63 1.58 4.64 1.26
ถั่วเหลือง 5.83 0.17    -      -              6.81        0.83 21.01 2.67
ทานตะวัน 3.17 0.60 0.21 0.10 1.45 231.10 20.06 5.36 92.30 227.55
บรอคโคลี 0.30 2.66 0.43 3.55            0.28        6.11 0.24 6.33
บวบเหลี่ยม 24.05 45.25 21.43 40.76 21.38 45.57 15.54 39.07 19.77 50.83
ผักกาดกวางตุ้ง 81.04 45.53 103.47 10.67 41.74 8.25 28.18 7.68 29.38 6.01
ผักกาดขาว 7.83 3.70 12.79 4.55 10.47 2.76 15.01 6.82  5.77 2.87
ผักกาดเขียว 268.42 20.35 78.03 9.20 10.46 2.26 53.33 9.39 388.48 50.81
ผักกาดหอม 10.72 5.23 10.23 4.89 10.35 7.68 3.58 4.91  7.43 10.70
ผักกาดหัว 68.34 11.92 32.10 6.36 685.89 8.56 49.21 10.74 24.21 5.35
ผักชี 190.86 18.45 63.26 12.98 203.71 18.95 132.59 13.08 120.86 13.05
ผักบุ้งจีน 823.91 69.60   1,368.56 109.33   1,490.11 125.01   1,103.36 90.94 1,413.44 145.70
มะระ 23.08 46.91 0.03 0.07                 -               -      
มะเขือยาว 15.07 43.14 9.00 41.18 4.43 23.68 4.53 26.30 4.37 24.08
มะเขือเปราะ 0.15 0.55 0.81 1.53 0.14 1.77 0.21 1.55 0.15 1.42
ฟัก/แฟง 1.00 1.68    -      -                   -               -      
กระเจี๊ยบเขียว 24.12 20.22 30.61 26.63                 -               -   43.62 36.92
ฟักทอง 57.10 92.45 940.15 124.54 77.47 109.06 69.38 279.85    
แตงเทศ   1.29 5.16    -      -   0.63 1.22 0.00 0.00 0.51 0.81
แตงร้าน   10.49 32.24 20.84 60.87 23.39 79.80    -      -   31.40 115.88
ปาล์มน้ำมัน 20.15 1.07    -      -                   -               -    0.41*  10.58
ฟัก   0.18 1.91 0.42 0.41 2.06 1.97 10.18 165.17    
แฟง 0.72 3.88 1.95 4.02 2.19 6.84 1.56 9.02   0.27 0.51
มะเขือม่วง   0.25 3.33 2.42 5.62 4.56 15.22 7.94 33.59    1.61 4.65
มะระขี้นก 27.52 57.56 50.56 96.57 79.07 113.87 61.57 142.98   9.33 43.68
มะระจีน   10.49 25.24 13.71 37.45 11.24 30.38 15.17 49.06 58.57 151.09
มะละกอ   0.20 6.48 0.42 9.56 0.86 14.25 0.40 13.38 20.74 54.33
เมล่อน   18.33 55.00    -      -   319.89 99.63    -      -   0.38 10.64
ฟังทง - - 0.01 0.03                 -               -   51.23 175.57
มะเขีอขาว - - - -                 -               -      
บรอคโคลี - - - - 0.28 4.00 31.13 30.79    
กระเจี๊ยบเขียว - - - - 19.65 16.51 19.11 69.90    
แตงร้าน             0.00 0.00    
ถั่วเขียวผิวดำ             40.04 166.30 36.41 10.14
เมล่อน                         -               -      
รวมอืนๆ             0.07 298.24    
 รวม   24,402.57   4,965.40  33,405.77   5,332.56 31,106.28 5,038.27  20,948.04   5,560.27 25,849.26 10,925.77

ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปาล์มน้ำมัน ปริมาณส่งออก 201,455 เมล็ด มูลค่า 6.63 ล้านบาท

อัพเดทข้อมูล 2 เมษายน 2561

 

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/ตัว
รายการ 2560 2561
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก. 1,769 1,600 1,616 1,700 1,418 1,300 1,230 1,212 1,288 1,292 1,710 1,680 1600.00
ไก่ไข่อายุ   1 วัน 17.00 17.00 17.80 19.00 14.45 11.77 12.35 10.00 10.00 10.00 12.48 18.00 18.00
ไก่เนื้ออายุ 1 วัน 18.50 18.50 18.50 18.50 14.95 13.50 13.50 13.50 12.25 11.50 10.26 8.50 8.50
ลูกเป็ดไข่ซีพี 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 24.56 21.75 17.46 19.00 19.00 19.00
อัพเดทข้อมูล 6 กรกฎาคม 2561

ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ 2560 2561
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
หัวอาหาร
ไก่รุ่น - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748
หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
หัวอาหารสำเร็จรูปผง
ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
หัวอาหารสำเร็จรูปเม็ด
ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502
หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
ที่มา: www.cpffeed.com
อัพเดทข้อมูล 6 กรกฎาคม 2561