Key message / Main message / Key information. คือ ข้อความที่เป็นประเด็นหลักในการใช้ เผยแพร่ข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจ ให้ รับรู้รับทราบ มีทัศนคติคล้อยตาม หรือ ปฏิบัติตาม
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari