OAE_Navigator
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2564
รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564
รายงานประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานประจำเดือน กรกฎาคม2564
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
.........................................
ฟาร์ม D แอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเอง

OAE Reduce Cost เป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

OAE Oic แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ส่งตรงถึงเกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ข้อมูลให้เข้าถึงข่าวสารได้ง่าย
 
OAE Ag-Info แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตร และการตัดสินใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari