นายสุธรรม  ธรรมปาโล
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 
                              วิสัยทัศน์
                         องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
                                                พันธกิจ
             จะเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าของประเทศ 
-เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร
-จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
-ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
-ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                              

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari