VDO   องค์ความรู้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9
 
สศท.9 เทปที่ 63 การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตข้าว

 
 
สศท.9 เทปที่ 62 เครือข่ายโคเนื้อควนขนุนสามารถ
ลดต้นทุนได้ถึง 50%
 
 

สศท.9 เทปที่ 61 ถ้าเราต้อง WFH ต่อจะทำงาน
อย่างไร ????
 
 
   
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari