คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
(ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)

เอกสารประกอบการบรรยาย
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561
และแนวโน้มปี 2562
โดย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
 


ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
และแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ
มีนาคม 2561
 


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง)


ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561
และแนวโน้มปี 2562