ราคาสินค้าเกษตรสัปดาหที่ 2 เมษายน 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 เมษายน 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 มีนาคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 มีนาคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 มีนาคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 มีนาคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 มกราคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 มกราคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 มกราคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 ธันวาคม 2567

 * ราคาสินค้าเกษตราัปดาห์ที่ 3 ธันวาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 ธันวาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 ธันวาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 5 ตุลาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 ตุลาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาหืที่ 3 ตุลาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 ตุลาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 ตุลาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 กันยายน 2566

 * ราสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 กันยายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2  กันยายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 กันยายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 สิงหาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 สิงหาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 กรกฎาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 มิถุนายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 มิถุนายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 มิถุนาบยน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 มิถุนายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 5 พฤษภาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 พฤษภาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 พฤษภาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 พฤษภาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 พฤษภาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 เมษายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ 1 เมษายน 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 มีนาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 มีนาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 มีนาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 1 มีนาคม 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

 * ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 3 มกราคม 2566