ประวัติ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

         ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2474 ที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรคนโตของ ขุนพรพลารักษ์ (พร ศรีปลั่ง) และนางคล้อย ศรีปลั่ง
         ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนประชาบาล วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นบ้านเกิด และได้ศึกษาชั้นมัธยมในจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาจึงเข้ามาศึกษาชั้นเตรียมอุดมในกรุงเทพ ฯ ที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เมื่อจบการศึกษาชั้นเตรียมอุดมได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกัน ได้รับปริญญากสิกรรมและ สัตวบาลบัณฑิต กสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิตตามลำดับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อที่ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาเอก (Ph.D.) ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
        ชีวิตการทำงานส่วนใหญ่ อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษียณอายุราชการที่องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (FAO)
     พ.ศ. 2501-2511     หัวหน้าแผนกวิภาคผลิตผลเกษตรกรรม (ชั้นโท) กองเศรษฐกิจการเกษตร
     พ.ศ. 2511-2513     นักเกษตรเอก กองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     พ.ศ. 2513-2518     หัวหน้ากองเศรษฐกิจการเกษตร (ชั้นเอก) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     พ.ศ. 2518               ผู้อำนวยการกอง กองเศรษฐกิจการเกษตร (เศรษฐกร 7)
     พ.ศ. 2518-2519     ลาไปปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่กรุงเทพมหานคร
     พ.ศ. 2519-2522     ผู้อำนวยการกอง กองเศรษฐกิจการเกษตร (เศรษฐกร 7-8) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     พ.ศ. 2522-2530     เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นักบริหาร 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     พ.ศ. 2528-2529     ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเกษตร
                                       ที่ประเทศ Solomon lsland เป็นเวลา 6 เดือน
     พ.ศ. 2531               ปฏิบัติราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
     พ.ศ. 2531               ลาออกจากราชการไปประจำทำงานที่องค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี
     พ.ศ. 2531-2534       ปฏิบัติงาน FAO ที่ประเทศเนปาล
     พ.ศ. 2534-2535     ปฏิบัติงาน FAO ที่ประเทศอินโดนีเซีย
     พ.ศ. 2535             เกษียณอายุการทำงานที่ FAO
     พ.ศ. 2546             ถึงแก่กรรม ที่โรงพยาบาลชลประทาน  
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari