Library Services

เปิดทำการ

LIB Alive เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันจันทร์ - วันศุกร์

**(ปิดทำการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)**สมัครสมาชิก

 

   รายละเอียดการสมัครสมาชิก

1. ต้องเป็นข้าราชการและ ลูกจ้างของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. ลงทะเบียน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม - คืน
3. การสมัครสมาชิก ต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือเลขบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
 

สมาชิก Online

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ที่นี่ สมัครสมาชิก
 

ระเบียบการยืมคืน

 
การให้บริการยืมคืน หนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
สมาชิกที่จะทำการยืมหนังสือต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

   การยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้

สมาชิกสามารถยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ ครั้งละไม่เกิน 20 รายการ
ระยะเวลาในการการยืม 2 สัปดาห์ต่อครั้ง (14 วัน)
สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ที่ห้องสมุดคติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หนังสือประเภทนิตยสารและวารสารฉบับย้อนหลัง สามารถยืมได้เป็นระยะเวลา 7 วัน
ไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผู้อื่นในการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ กรุณาใช้รหัสสมาชิกของตนเองเท่านั้น

 * หมายเหตุ

 สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการยืมหนังสือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดถ่ายสำเนาเอกสาร และแลกบัตรทุกครั้งก่อนนำเอกสารออกนอกห้องสมุด
กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 16.00 น. ของวันที่ยืมหนังสือ


  การคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้

 สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ที่ห้องสมุดคติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาส่งคืนได้
สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาตามที่อยู่ของ ห้องสมุดคติการ
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรณีคืนหนังและสื่อการเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสสมาชิก
 ในกรณีที่สมาชิกส่งคืนหนังสือในสภาพชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้การได้ดังเดิม หรือสูญหาย
   อนุโลมให้หาหนังสือมาเพื่อชดใช้คืน

(* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนต้องอยู่ในความรับชอบของสมาชิกหากเกิดข้อผิดพลาด)
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari