ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562
จังหวัด ปี 2562
 เลย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
 หนองบัวลำภู ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุดรธานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 หนองคาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สกลนคร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 นครพนม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 บึงกาฬ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                              
ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดเลย     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดอุดรธานี
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดสกลนคร     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดหนองคาย
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดนครพนม     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดบึงกาฬ
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู  

 
          
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562
laugh จังหวัดอุดรธานี laugh จังหวัดนครพนม laugh จังหวัดเลย laugh จังหวัดหนองคาย
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari