ภาวะการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563
จังหวัด ปี 2563
 เลย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
 หนองบัวลำภู ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 อุดรธานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 หนองคาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 สกลนคร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 นครพนม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 บึงกาฬ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                              
ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดเลย     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดอุดรธานี
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดสกลนคร     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดหนองคาย
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดนครพนม     laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดบึงกาฬ
    laugh  ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู  

 
          
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
laugh จังหวัดอุดรธานี laugh จังหวัดนครพนม laugh จังหวัดเลย laugh จังหวัดหนองคาย
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari