"คลังข้อมูลสารสนเทศ" มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ที่จัดเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดในเว็บไซต์ศูนย์ประเมินผล (*ยกเว้นข่าว/กิจกรรม) โดยตัดความสวยงามทางด้านกราฟฟิค (Graphic) ออกทั้งหมด คงไว้เฉพาะรายชื่อ และประเภทของสารสนเทศนั้นๆ เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari