ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2561/62 
ข้าวนาปี ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวนาปรัง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ถั่วเหลือง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
สับปะรดโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตไม้ยืนต้นที่สำคัญ ปี 2561
     
ปาล์มน้ำมัน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ยางพารา ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตไม้ผลที่ สำคัญ ปี 2561 
ลำไย ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลิ้นจี่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
เงาะ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ทุเรียน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มังคุด ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลองกอง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2561
กุ้งขาวแวนนาไม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กุ้งกุลาดำ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลานิล ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต