ผอ.สศท.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม มีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในครั้งนี้ด้วย


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari