ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการยืมเงินและหักล้างเงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการยืมเงินและหักล้างเงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการยืมเงินและหักล้างเงินยืมค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการยืมเงินและหักล้างเงินยืมค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการเบิกจ่ายกรณีจัดชื้อจัดจ้างฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เรื่องการเบิกจ่ายกรณีจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนและคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

ขั้นตอนและคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

ดาวน์โหลด PDF
1
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari